..

 prawatnt

 

วัดศิริธาดานาเตา ตั้งอยู่เลขที่ 42 บ้านนาเตา หมู่ 3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างเมื่อ พ.ศ.2216 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2478 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดศิริธาดาโดยเปลี่ยนตามชื่อของพระครูพรหมศิริธาดาเจ้าคณะแขวงปัว ซึ่งท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนาเตา ท่านได้นำชาวบ้านสร้างวิหารขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมถูกน้ำพัดกัดเซาะพังเสียหายและได้ปั้นพระพุทธรูปปางพระพุทธไสยาสน์เป็นองค์พระประธาน(จากหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 8 ของกรมศาสนา) มีลักษณะงดงามพระพักตร์ยิ้มแย้ม เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านนาเตาและประชาชนทั่วไป นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่แปลกแตกต่างจากวัดอื่นๆ ในจังหวัดน่านที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ภายในพระอุโบสถ(วิหาร) มีศิลปะจิตรกรรมฝาผนังภาพวาดพระพุทธเจ้าเรื่องพระเวสสันดรชาดก และหอธรรมที่เก่าแก่มีลวดลายงดงาม

                   อาคารเสมาสนะประกอบด้วย พระอุโบสถ(วิหาร 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 หลัง,ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ,ศาลากลองสะบัดชัย 1 หลัง)

 

          การบริหารการปกครองภายในวัดมีเจ้าอาวาสปกครองสืบต่อกันมาเท่าที่สืบค้นสอบตามผู้เฒ่าผู้แก่พอทราบรายนามดังนี้

 

1.     ครูบาพุฒ   

2.     ครูบาอุตตระ

3.     พระอธิการสอน   ไชยสลี

4.     พระอธิการใจมา   ไชยสลี

5.     พระอธิการออน   ไชยสลี

6.     พระอธิการปัญญา   ไชยช่อฟ้า

7.     พระอธิการอินตะวัน(หนู   ไชยสลี

8.     พระอธิการบุญธรรม   จารุวณโณ

9.     พระอธิการบุญนัก   ธม.มธโร

10.   พระอธิการจำเนียร  ฉน.ทจิตโต

11.   พระครูสุวัฒน์ นันทคุณ (รักษาการแทนชั่วคราว)12.   พระอธิการสรศักดิ์   วันควร

13.           พระครูอุปถัมนันทการ (องค์ปัจจุบัน)

 

แหล่งข้อมูล  ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8 กรมศาสนา

                   ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนาเตา ผู้ให้ข้อมูล

                   อ.สมบูรณ์   ไชยสลี   ผู้บันทึกรวบรวมข้อมูล

วั    

 วัดเชียงแล สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2201 โดยมีพระยาธัมวุฒิ หาญกัน กับ พระอธิการพรหมเทพ  ลำน้อยเป็นผู้ก่อตั้งวัด และพระอธิการศรีวิชัย เทพแสนเจ้าอาวาสวัดหนองบัว เป็นช่างก่อสร้างวิหารใช้ระยะเวลาถึง 3 ปีเศษ จึงสำเร็จเรียบร้อย ฉลองวัดเสร็จในวันที่ 14-17 เมษายน 2205 ในวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่ หอธรรม  พระธาตุเชียงแล  มีการประกอบพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น งานเข้ากรรมฐาน 1 ไตรมาส 3 เดือน พระธรรมธรกอบเดช เตชปุญฺโญ ภิกขุ(ครูบาน้อย), งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  พบน้ำมนต์ไหลออกจากกู่ครูบาอินต๊ะสาร อินทสาโร ซึ่งบรรจุอัฐิและเหรียญครูบารุ่นแรก เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง >> รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

 

 

 

 

ประวัติเรือแข่ง คำแดงเทวี

 

          เรือคำแดงเทวี เป็นเรือแข่งประเภทเรื่อเล็กมีขนาดความยาว 8 วา 1 ศอก 10 นิ้ว      บรรจุฝีพายได้ 30 คน ลักษณะของเรือเป็นเรือขุน ขุดจากไม้ประดู่ เดิมเป็นเรือของหมู่บ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ใช้ไม้ประดู่จากดอยโพนป่าฝาง อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดน้ำปั้ว  นายช่างผู้ขุดเรือชื่อช่างแสนอินต๊ะ ซึ่งเป็นนายบ้านน้ำปั้ว มีครูบาคันธา เป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำปั้วในสมัยนั้น

          เริ่มขุดเรือเมื่อ พ.ศ. 2390 (ปัจจุบัน พ.ศ.2555 อายุได้ 165 ปี) การขุดเรือลำนี้ไม่ได้สำเร็จในปีเดียว ช่างได้ค่อยถากค่อยทำปีละเล็กละน้อย การตั้งชื่อครูบาคันธาได้ทำพิธีเสี่ยงทายโดยการวาไม้ได้ตั้งชื่อว่า เขียวค้อมงูลอย แต่ชาวบ้านส่วนมากเรียกตามชื่อไม้ประดู่ที่ใช้ขุดนั้นว่า        อีดู่เขียวค้อมงูลอย ข้อความทั้งหมดนี้ได้รับข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านน้ำปั้ว ต่อมาสมัยครูบาธนะวงศ์เป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำปั้วได้ขุดเรืออีก 2 ลำชื่อ อีแอ่น และ บัวพาชมชื่น ทางเจ้าอาวาสวัดนาเตาสมัยนั้นชื่อ ครูบาอุตระ ได้ทราบว่าทางวัดน้ำปั้วจะขายเรือจึงแจ้งให้   แสนหลวงสุนันท์ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านพากันไปติดต่อขอซื้อในราคามิตรภาพเมื่อได้เรือมาแล้วจึงตั้งชื่อใหม่ว่า  คำแดงเทวี ของเซ่นไหว้เรือแข่งก่อนจะนำเรือลงแข่งและหมดฤดูกาลแข่งขันแล้ว สมัยก่อนใช้หมูดอย(ตุ่น) คู่หนึ่ง  เหล้าขาว 1 ไห ผ้าซิ่น,เสื้อ,แว่น,หวี,มวยผม,ตุ้มหู 1 คู่, ดอกไม้ 5 ดอก, เทียน 5 คู่  โรงเรือตั้งอยู่ที่หน้าวัดศิริธาดา (บ้านนาเตา)

เกียรติยศ รางวัล ของเรือคำแดงเทวี

 

1.      เป็นเรือที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเร็วและสวยงามควบคู่สับเปลี่ยนกันแพ้-ชนะ กับนางพญาคำปิ๋ว ของบ้านดอนแก้วมาหลายปี ในเขตอำเภอท่าวังผา อำเภอปัว ช่วงก่อน

    ปี พ.ศ.2525

2.     ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผาว่าเป็นเรือที่สวยงามทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2543

3.     ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา และ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตน่าน ว่า เป็นเรือที่มีการอนุรักษ์รูปลักษณ์ การวาดลวดลายให้สีแบบโบราณ

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2543

4.     ได้รับรางวัลที่ 4 เรือเล็ก ข นัดประเพณีจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2543

5.     ได้รับรางวัลที่ 3 เรือเล็ก สนามอำเภอท่าวังผา ปี พ.ศ. 2544

 

6.    ได้รับเกียรติให้เป็นเรือแข่งคู่แรกกับเรือพญาคำปิ๋วบ้านดอนแก้ว อำเภอท่าวังผา นัดในการแสดงแสง สี เสียง จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2545

Rim Subdistrict Administrative Organization