..

-แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3(1)  ส่วนที่ 3(2)  ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5   

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2-6   ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7

 

-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

-แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

 

Rim Subdistrict Administrative Organization