..

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลริม

           

  เมืองริมพัฒนา                    เชิดชูพลานามัย

บริหารโปร่งใส                    ใส่ใจคุณธรรม

ส่งเสริมการศึกษา                 พัฒนาสิ่งแวดล้อม

น้อมนำปรัชญา                    เศรษฐกิจพอเพียง

Rim Subdistrict Administrative Organization