..

องค์การบริหารส่วนตำบลริม เดิมเป็นสภาตำบล ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลริมจากกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ พ.. 2540

2. ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง

                ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่  108   หมู่ที่  2  ตำบลริม  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลริม   มีเนื้อที่ประมาณ  10.7  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน   6,687.5    ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าวังผา   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  4  กิโลเมตร โดยมีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

                                ทิศเหนือ           ติดต่อกับ              ตำบลผาตอ

                                ทิศใต้              ติดต่อกับ               ตำบลป่าคา

                                ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ               ลำน้ำน่านตำบลท่าวังผา

                                ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ               ตำบลแสนทอง

3.  ลักษณะภูมิประเทศ 

                องค์การบริหารส่วนตำบลริม มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มตามความยาวของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดน่านไหลผ่านตัวจังหวัด ไปยังเขื่อนสิริกิตติ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ไปบรรจบแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงภาคกลาง โดยมีแม่น้ำสาขาของแม่น้ำน่าน คือ แม่น้ำยาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนนำมาใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ทำให้พื้นที่มีทัศนียภาพสวยงาม   และยังใช้เป็นสถานที่แข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีอำเภอท่าวังผาเป็นประจำทุกปี จึงเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ (โดยเฉพาะปลาน้ำจืด)

4.  ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน (อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.90 องศาเซลเซียส)

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย(ปริมาณน้ำฝนสูงสุดเฉลี่ยวัดได้ 1,405.50  มิลลิเมตร/ปี)

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 7.20  องศาเซลเซียส)

5.  ข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริม

        ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริม มีจำนวนประชากร จำนวน 4,125 คน แยกเป็น ชาย 2,083 คน หญิง 2,042 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่เท่ากับ 385.70 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

                  

ด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร์

                    

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ปกครองโดย

1

2

3

4

5

6

7

บ้านท่าค้ำ

บ้านป่าไคร้

บ้านนาเตา

บ้านเชียงแล 1

บ้านปูคา

บ้านเชียงแล 2

บ้านท่าค้ำสอง

81

136

231

200

266

172

263

140

196

248

327

402

284

386

121

193

313

304

406

284

421

261

389

661

631

808

568

807

 

นายสำราญ     สุทธไชย

 

ดต.มนูญ         พลเล็ก

 

รต.สนั่น          ไชยสลี

 

นายหวล           ถุงเสน  

 

นายวิสุทธิ์         ศิริแก้วช

นายธนิต           คำอุ่น

นายวิพล           วิยา

 

รวม

   1,349

2,083

    2,042

4,125

 

Rim Subdistrict Administrative Organization